عبدالله اسدی

مربی گروه علوم پایه

اطلاعات تماس پست الکترونیک: a.asadi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی مربی
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل